نویسه های یک پسرایرانی:))

مینویسم تاخالی شوم،گرسودی نداردجزتلف کردن وقت:(

ما آدمها دو سبد با خودمون داریم...
یکی جلومون آویزونه، یکی هم پشتمون.
نکات مثبت و خوبی هامونو میندازیم تو سبد جلویی، عیبهامونو تو سبد پشتی.
وقتی تو مسیر زندگی داریم راه میریم، فقط دو چیزو می‌بینیم:
خوبیهای خودمون و عیبهای نفر جلویی.

"پائولو کوئیلو"

طبقه بندی موضوعی
مطالب مهم

گردوهاچیدنتان مباررک یاتسلیت:))

جمعه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۲۵ ق.ظ

سلاامم:)

الان فصل گردوچینی،کشاورزهایی است که درخت گردوکاشتندومحصلشوازاون درخت میکنندواستفاده میکنند

کلاً،آیاکشاورزحق داردگردوراازشاخه های بدنه گردوجداکند؟
آیااین جداکردن گردوهابرای کشاورزمیتواند،شاداب انگیزباشد؟
آیاخودشمابادیدن این پست بی مزه وبی شعورانه والکی تاحالاتجربه کندن گردوراداشته اید........

نظرهاروبستم

اونهاکه تجربشوداشتندلایک کنند

اوناکه نداشتنددیس لایک کنند

باتشکر

همین نویسنده این متن

💓 ۴ 💘 ۴ ۹۶/۰۶/۱۷
علی آقا:)