نویسه های یک پسرایرانی:))

مینویسم تاخالی شوم،گرسودی نداردجزتلف کردن وقت:(

ما آدمها دو سبد با خودمون داریم...
یکی جلومون آویزونه، یکی هم پشتمون.
نکات مثبت و خوبی هامونو میندازیم تو سبد جلویی، عیبهامونو تو سبد پشتی.
وقتی تو مسیر زندگی داریم راه میریم، فقط دو چیزو می‌بینیم:
خوبیهای خودمون و عیبهای نفر جلویی.

"پائولو کوئیلو"

طبقه بندی موضوعی
مطالب مهم

سلاامم:)

من تاحالاموفق به خواندن کتب زیرشده ام:

1-کافکادرکرانه

2-لطفاگوسفندنباشیم

3-بااعتمادبه نفس باشیم

4-قران

هرچی که خوندم داخلش مینویسم:))