نویسه های یک پسرایرانی:))

مینویسم تاخالی شوم،گرسودی نداردجزتلف کردن وقت:(

ما آدمها دو سبد با خودمون داریم...
یکی جلومون آویزونه، یکی هم پشتمون.
نکات مثبت و خوبی هامونو میندازیم تو سبد جلویی، عیبهامونو تو سبد پشتی.
وقتی تو مسیر زندگی داریم راه میریم، فقط دو چیزو می‌بینیم:
خوبیهای خودمون و عیبهای نفر جلویی.

"پائولو کوئیلو"

طبقه بندی موضوعی
مطالب مهم
بلاگری های عزیز،شماچه کتابهایی روخونده اید،اون هارابهم معرفی کنید؟
۲۱ نظر 💓 ۱ 💘 ۰ ۲۷ شهریور ۹۶ ، ۲۰:۵۲
علی آقا:)

بلاگری هانظرتون درباره غرورچیه؟؟

ویااصلاًمغروربودن یعنی چه؟

۱۳ نظر 💓 ۲ 💘 ۰ ۲۵ شهریور ۹۶ ، ۱۹:۳۸
علی آقا:)


اغازسال جدیدهجری قمری وآغازماه محرم تسلیت باد پیشاپیش:(

محرم امسال،دعامیکنم که عزاداریهاتون ازته دل وخالصانه باشه تاامام زمان بهتون

روکنه وزندگی زیبایی روتجربه کنید

یاحسین گویان دهه محرم،چادرهای عزاداری رابر

پاداریدومسجدهارابرای شروع محرم سیاه پوش کنید

پیشاپیش محرم را خدممتون تسلیت میگویم:(

۱۵ نظر 💓 ۴ 💘 ۰ ۲۳ شهریور ۹۶ ، ۰۷:۳۱
علی آقا:)
سلاامم:)
عیدغدیرآمد،خنده برلب هاآمد
شادوسرگشته گشتیم،مولای بعدازمحمد(ص)راشناخته ایم
پیامبربزرگ، محمد(ص)بالبخندفرمود((هرکس من مولای اویم،علی نیزمولای اوست))
پس مولای بزرگ مابعدازپیامبر(ص)کسی نیست جزامام علی(ع)
امروزشادباشیدوبخندیدوبخندانید...
امروزلباس نوبپوشید
امروزبه مهمونی بروید
امروزشیرینی به دیکران تعارف کنید
ویاحتی تعارف یک خرماهم امروزخیلی ثواب دارد
دوست بلاگری ای که امروزعروسیشه،عروسیش مباارک باشه:)
مخمض کلاام،عیدتون راعاشقانه بگذرونید...
اهنگ زیر،برای نشاندن لبخندی بسیارزیبابرلبان شما:

۱۸ نظر 💓 ۵ 💘 ۰ ۱۸ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۲۲
علی آقا:)

سلاامم:)

الان فصل گردوچینی،کشاورزهایی است که درخت گردوکاشتندومحصلشوازاون درخت میکنندواستفاده میکنند

کلاً،آیاکشاورزحق داردگردوراازشاخه های بدنه گردوجداکند؟
آیااین جداکردن گردوهابرای کشاورزمیتواند،شاداب انگیزباشد؟
آیاخودشمابادیدن این پست بی مزه وبی شعورانه والکی تاحالاتجربه کندن گردوراداشته اید........

نظرهاروبستم

اونهاکه تجربشوداشتندلایک کنند

اوناکه نداشتنددیس لایک کنند

باتشکر

همین نویسنده این متن

💓 ۴ 💘 ۴ ۱۷ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۲۵
علی آقا:)

من به خودم میگم،دیکران درکش کنند:

من وقتی پست میزارم،اون بلاگری هایی که تووبشون نظرگذاشتم

یامیزارم،نظرمیزارند...

ودرغیراین صورت،خبرازنظرگذاشتن،زیرمطلبم جزچندنفرانسان بلاگری

نیست

یعنی یه ربات بالفعلند،اون دوستان بلاگری که نظرمیزارم تووبشون تووبم

نظرمیدند

وبرعکس،اون هاپست میزارند،وقتی اونهابرام نظرگذاشته باشند،زیرپست

هاشون نظرمیزارم

من هم یک ربات بالفعلم


من ربات بلاگریم نه انسان بلاگری


*ربات بودن مثل باچوب حرف زدن است...
۱۶ نظر 💓 ۰ 💘 ۱ ۱۵ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۲۴
علی آقا:)